بابا لنگ دراز

بابا لنگ دراز

فقط می نویسم ،همین !

طبقه بندی موضوعی

خیلی خسته ام

در حد دو سه ساعت افقی شدن

ولی حتا خواب هم ب سراغم نمیاد

دلم میخواست یکی بود

مینشست جلوم

با حرفاش منو به خودم می آورد

از اونا ک میزارنت جلوی خودت

نمیتونی خودتو تاب بیاری

میزنی زیر گریه

ازون گریه ها ک چشمای سرخت خیلی چیزا میگه...


بعد تا یه هفته میرفتم تو خودم گم و گور میشدم

 یا میتونستم خودمو پیدا کنم

یا همونطوری باقی می موندم


ی مدت میرم... اینطوری بهتره


+قرار پنجشنبه هام سر جاشونه


یاعلی

۹۵/۱۲/۰۶
جودی آبوت